گواهينامه ها و استانداردها

گواهينامه ها و استانداردها

استاندارد هاي اخذ شده توسط شرکت انرژي بخار صنعت EBS
1-    پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباري 4231 براي فرآورده ديگ بخار از موسسه استانداردو تحقيقات صنعتي ايران (S  ملي ايران )
2-    پروانه بازرسي از شرکت بازرسي و کنترل کيفيت استاندارد ايران
3-    پروانه TUV اتريش
4-    پروانه استاندارد ISO 9001 و OQS   آلمان
5-    پروانه استاندارد2000- ISO 9001 از   IQNet( (quality austria
6-    پروانه عضويت در انجمن مديريت کيفيت ايران
7-    گواهي نامه ASME جهت متخصصين QC شرکت انرژي بخار صنعت
8-    استاندارد BS2790 انگليس
9-    استاندارد 4754  آلمان
10-    استاندارد  ANSI آمريکا
11-   استاندارد اروپا

 

 

آخرین خبر

انر‍ژی بخارصنعت برای اولین بار درایران وخاورمیانه موفق به تولید دیگ بخار كوره بالا طرح استانداردکیسل آلمان با طراحی برترسال 2012 اروپا گردید.

ادامه مطلب...